DienLu.png
 Xã Điền Lư nằm ở phía đông của huyện Bá Thước, thuộc hữu ngạn sông Mã.
- Phía đông giáp các xã Lương Ngoại và Điền Trung, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp xã Điền Trung, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp cá xã Điền Quang và Ái Thượng, huyện Bá Thước.
- Phía bắc giáp các xã Ái Thượng và Lương Ngoại, huyện Bá Thước.